1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.1. Het is jou (de 'Gebruiker') door TTG Sulake B.V. (de Service Provider) te allen tijde toegestaan om de Habbo-website op het internetadres www.habbo.nl, een onderdeel daarvan of een vervangende website (de Website) te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder jou daarvan vantevoren op de hoogte te brengen.

1.2. Om één of meerdere faciliteiten van Habbo (de Dienst) te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de Website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens. Wanneer je jonger bent dan 12 jaar mag je alleen onder directe begeleiding van een volwassene van de Dienst gebruikmaken. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moeten je ouders toestemming geven voor je je mag registreren.

1.3. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door jou geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die je gebruikt om de connectie met het Internet en de Dienst te maken. Je dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan anderen. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in/door jouw accounts. Je moet ons er direct van op de hoogte stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat andere mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van je gebruikersnaam en wachtwoord, of er op een andere manier misbruik van kunnen (gaan) maken.

1.4 Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of kwijtraakt moet je direct contact met ons opnemen en meewerken aan een aantal veiligheidsmaatregelen die wij standaard toepassen.

We behouden het recht om de gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Website en de Dienst (tijdelijk) te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaatsvindt, of plaats kan gaan vinden. We reserveren het recht om jou, met discretie, te verzoeken één of meerdere van de door jou voor Habbo gebruikte wachtwoorden te wijzigen. Je moet ons per direct op de hoogte brengen van alle wijzigingen die je hebt uitgevoerd met betrekking tot de registratiegegevens.

1.5 Bij de Dienst zit niet inbegrepen enigerlei computerapparatuur. Om de Dienst te gebruiken heb je internettoegang nodig en de correcte telecommunicatielijnen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten die op het gebied van telecommunicatie of internettoegang mogelijk aan je in rekening worden gebracht.

1.6 De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.7 De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

1.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computersystemen en databases van de Service Provider. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om data-inscriptie, datamining of contentbescherming toe te passen op de Website of met betrekking tot de Dienst en is het de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze schade toe te brengen.

1.9 Habbo is alleen ontworpen voor gebruik binnen de Dienst. De Software is alleen in licentie gegeven voor jouw persoonlijk gebruik binnen de Dienst. De Service Provider geeft je niet het recht om de Software op een andere wijze te gebruiken. Jij gaat er mee akkoord de Software alleen op de Service te gebruiken en niet op een andere wijze zelf te gebruiken of aan anderen in gebruik te geven. Het is niet toegestaan server-emulatoren te gebruiken met betrekking tot Habbo. Het is niet toegestaan om de Software en gebruikte communicatieprotocollen, te ontleden en/of te decompileren.

1.10 Jij vrijwaart de Service Provider en haar zuster- en dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, co-branders, en andere partijen (Gevrijwaarde Partijen), en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door jou.

1.11 De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, tekst, software, audiovisuele opnamen en grafische elementen. De volledige content van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde auteurswetten. De Service Provider bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoort aan de Service Provider. Derde-partij contentleveranciers bezitten de copyrights over de content die door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. Habbo en Habbo Hotel zijn gedeponeerde merken en diensten van Sulake Corporation Ltd. (Service Providers licentiegever) en/of haar zuster- en/of dochterondernemingen. Alle rechten zijn gereserveerd. Alle overige gedeponeerde merken en diensten die middels de Dienst worden aangeboden of gebruikt zijn het eigendom van de rechtmatige eigenaar, waaronder, in sommige gevallen, de Service Provider of Sulake Corporation Ltd. of haar zuster- of dochterondernemingen. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als metatags op andere websites is verboden. Je mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via in-line links zonder de specifieke toestemming van Sulake Corporation Ltd.

2 GEBRUIK VAN DE DIENST

2.1 De Website bevat een chat dienst (de Chat Room) en message boards (de Message Boards) via welke Gebruikers berichten kunnen insturen ter publicatie. De Gebruiker gaat ermee akkoord de Chat Room en Message Boards alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de Website. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, ga je ermee akkoord dat je bij het gebruik van de Chat Room en Message Boards:

2.1.1 Niet de Chat Room en Message Boards gebruikt in verband met questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk e-mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders);

2.1.2 Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastigvallen;

2.1.3 Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreidt;

2.1.4 Geen bestanden uploadt die software of ander wettelijk beschermd materiaal bevatten, tenzij jij de de eigenaar bent van betreffende rechten, of de toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de betreffende rechten;

2.1.5 Geen bestanden uploadt die virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden bevatten of andere software of programma's die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de eigendommen van een ander;

2.1.6 Niet adverteert en geen producten of diensten tegen betaling aanbiedt;

2.1.7 Geen bestanden downloadt van andere gebruikers van een Chat Room of Message Board;

2.1.8 Geen bijdragen, of enigerlei vorm van bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijdert en geen bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen in een ge-upload bestand verwijdert of vervalst;

2.1.9 Niet de gebruikersrechten en het plezier van de Chat Room en Message Boards van een andere Gebruiker limiteert;

2.1.10 De gedragsregels voor Communicatiediensten of andere richtlijnen en afspraken op datzelfde gebied naleeft;

2.1.11 Geen persoonlijke data verzamelt van andere Gebruikers, waaronder e-mailadressen;

2.1.12 Geen van kracht zijnde wetten en reguleringen overtreedt;

2.1.13 Geen valse identiteit, of de identiteit van een andere Gebruiker, persoon of instantie aanneemt, met als doel anderen te misleiden;

2.1.14 Geen titels vervalst of op een andere wijze identificatie-eenheden manipuleert teneinde de origine van door het systeem verzonden materiaal te vermommen;

2.1.15 Geen Gebruikersinformatie, of informatie over groepen Gebruikers zult gebruiken, downloaden, kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon, bedrijf of andere entiteit.

2.2 Jij vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Dienst of een bezoek aan de Website zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

    (a) aanspraken door derde partijen met betrekking tot jouw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst;(b) claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van jouw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke soort; en(c) boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door jou.

2.3 De Service Provider heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers via de Chat Room en Message Boards gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De Service Provider behoudt het recht om jouw toegang tot de Chat Room en Message Boards, of tot de complete Website, te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. De Habbo Moderator zal alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationaliteite afkomst.

2.4 De Service Provider behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen.

2.5 De Service Provider controleert de content, berichten en informatie op de Website niet en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de Chat Room en Message Boards en de effecten daarvan op de Gebruiker.

2.6 Het materiaal dat naar de Chat Room en Message Boards wordt ge-upload kan gelimiteerd zijn in gebruik of reproductie; jij bent verantwoordelijk om je aan deze limitering te houden, als je dit materiaal download.

3 BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De Website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, de Service Provider accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2 De Service Provider geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. De Service Provider accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3 De informatie op de Website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, de Service Provider geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de Website en de content die op de Website.

3.4 Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Service Provider niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, projecten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

3.5 De Gebruiker gaat er te allen tijde mee akkoord dat de Service Providers verantwoordelijkheid voor alle schade en verlies (inclusief nalatigheid) in geen geval hoger zal zijn dan het bedrag dat door jou is betaald, als er überhaupt door jou is betaald, voor toegang tot de Website.

3.6 Gebruik van de Dienst is voor jouw eigen risico. De Service Provider geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Website en de informatie op de Website. In het bijzonder de Website diensten, inclusief de Software, worden aangeboden op een 'zoals ze zijn', 'met alle beperkingen' en 'indien beschikbaar' basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart de Service Provider zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

4 DERDE PARTIJEN

4.1 De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover de Service Provider geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert Habbo geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. De Service Provider is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. Jij gaat ermee akkoord and verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de Website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen jou en de derde partijen.

4.2 De links naar andere Websites kunnen cookies bevatten of om persoonlijke informatie vragen. Omdat we geen controle hebben over deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

4.3 Delen van de Website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de Website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij aanvaarden geen aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

5 AFSPRAKEN M.B.T. GEBRUIK EN OPSLAG

Je verklaart akkoord te gaan met het feit dat de Service Provider een aantal afspraken en beperkingen heeft ingesteld met betrekking tot het gebruik van de Dienst, inclusief, maar zonder beperkingen, het maximum aantal dagen dat berichten en andere ge-upload materiaal in de Dienst gewaard blijft, het maximum aantal berichten dat mag worden verstuurd en ontvangen via de Dienst per account, de maximale omvang van een te versturen of ontvangen bericht via de Dienst, de maximale schijfruimte die voor jou is gereserveerd op de server van de Service Provider, en het maximaal aantal keer en de maximale duur van het gebruik van de Dienst per bepaalde tijdseenheid.

6 SOFTWARE LICENTIE

6.1 De Service Provider heeft bepaalde software beschikbaar gemaakt (De Software) welke je kunt downloaden van de Website om jouw gebruik van de Website te verbeteren. Het downloaden of op andere wijze verkrijgen van materiaal via Habbo gebeurt op je eigen risico en discretie en je zult er dus zelf verantwoordelijk zijn voor enigerlei schade aan jouw computer systeem of verlies van data, welke door het downloaden kan plaatsvinden. De Software bevat intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie en is beschermd door middel van toepasbaar intellectueel eigendomsrecht, copyright en andere wetten en mag alleen maar worden gebruikt volgens de eindgebruiker licentieovereenkomst die is inbegrepen in, of wordt bijgesloten bij de Software (De Licentieovereenkomst) en welke tevens de eigenaar van de Software identificeert (De Eigenaar).

6.2 Kopiëren, reproductie, aanpassing, en creatie van van de Software afgeleide producten op een andere server of locatie voor verdere reproductie, herdistributie, verkoop, uitleen, huur en lease is verboden, met uitzondering van toestemming onder de voorwaarden van de betreffende Licentieovereenkomst.

6.3 De Service Provider geeft geen garantie met betrekking tot de Software. De Gebruiker kan alleen uitgaan van de garanties zoals die worden verstrekt door de Eigenaar in de Licentieovereenkomst.

7 BETAALDE DIENSTEN

7.1 De Service Provider biedt hoogwaardige diensten (de 'Hoogwaardige Diensten') waarvoor additionele kosten in rekening worden gebracht. Deze Hoogwaardige Diensten zijn inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het gebruik van de Habbo Message Board voor het verzenden van SMS berichten, het downloaden van logo's en ringtones naar mobiele telefoons en het kopen van 'virtuele meubels' voor het inrichten van jouw gastenkamer.

7.2 Alle virtuele producten die je koopt via de Habbo Catalogus worden op de servers van de Service Provider bewaard en kunnen alleen door de Gebruiker worden gebruikt onder deze Algemene Voorwaarden. De virtuele producten kunnen niet worden gedownload naar de computer van de Gebruiker.

7.3 De Service Provider behoudt het recht om periodiek het aanbod aan Hoogwaardige Diensten te veranderen. Deze Hoogwaardige Diensten zullen altijd tegen betaling worden aangeboden.

7.4 Het aanbod aan betaalmethoden voor aanschaf van de Hoogwaardige Diensten zal door de Service Provider periodiek discreet worden beoordeeld. De Service Provider kan de Gebruiker Habbo Credits geven die gebruikt kunnen worden voor aanschaf van de Hoogwaardige Diensten. De Credits zullen, wanneer de Gebruiker Hoogwaardige Diensten aanschaft, in mindering worden gebracht op zijn of haar Account.

7.5 Wanneer de Gebruiker fysieke producten aanschaft van de Service Provider, heeft de Gebruiker het recht deze terug te zenden tegen een volledige vergoeding (met uitzondering van verzendkosten) ervan uitgaand dat de producten worden teruggestuurd voor zijn of haar eigen kosten, binnen zeven dagen na levering en in een redelijke en verkoopbare staat. De Gebruiker heeft geen rechten om de overeenkomst te beëindigen, anders dan die vermeld in de Algemene Voorwaarden.

7.6 Wanneer de Gebruiker diensten koopt van de Service Provider via de Website, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, virtuele meubels, heeft de Gebruiker vanaf het moment dat de diensten beschikbaar gemaakt worden geen rechten om de overeenkomst te beëindigen, anders dan die vermeld in de Algemene Voorwaarden.

7.7 Bij beeindiging van de overeenkomst door één der partijen, zal de Service Provider de ongebruikte Credits in de account van de Gebruiker vergoeden, ervan uitgaand dat alle informatie die nodig is voor het uitbetalen van de vergoeding beschikbaar is voor de Service Provider en dat het totaal van de ongebruikte Credits een bedrag vertegenwoordigt van minimaal 10,00 euro. De Service Provider reserveert het recht om de vergoeding van ongebruikte Credits te verminderen met de kosten van uitbetaling van de vergoeding en alle openstaande betalingen die de Gebruiker nog dient te voldoen, zowel onder deze Algemene Voorwaarden als daarbuiten. Als de kosten van de uitbetaling het bedrag van de uitbetaling zelf overschrijden is de Service Provider niet verplicht om tot vergoeding van de Credits over te gaan.

8 BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke informatie die jij over jezelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacybelofte. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de websites van derde partijen.

9 OVERIGE BEPALINGEN

9.1 In de Algemene Voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term Persoonlijke Gegevens gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van de Service Provider.

9.2 De Service Provider heeft te allen tijde het recht om de Dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en de Service Provider is hiervoor niet aansprakelijk richting jou of een derde partij.

9.3 De Service Provider heeft het recht om een inactieve account van een gebruiker definitief te discontinueren, indien er op deze account tenminste 180 dagen niet is ingelogd door de gebruiker en er op de account geen Betaalde Diensten zijn afgenomen.

9.4 Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de Gebruikers privacy.

10 WEDSTRIJDEN EN PRIJSVRAGEN

Periodiek worden er wedstrijden, prijsvragen op promotionele activiteiten georganiseerd op de Website. Deze zijn onderhevig aan additionele voorwaarden, welke beschikbaar worden gemaakt ten tijde van dergelijke activiteiten.

11 TOEPASBAAR RECHT

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan je rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.